I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz, tel. 43827-14-25

GodłoPowiat
Dzisiaj jest: 29 Września 2023    |    Imieniny obchodzą: Michalina, Michał, Rafał

WOS - PZO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

HISTORIA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY W SKŁADZIE:

mgr Jolanta Porada

mgr Dominik Dąbrowski

Przedmiotowe zasady oceniania z historii/HiS/WOS

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz przedmiotowymi zasadami oceniania na lekcjach historii/ HiS/WOS.

2. Bieżące ocenianie obejmuje : dłuższe formy pracy pisemnej, testy, krótkie formy pisemne(kartkówki), sprawdziany z mapek, odpowiedzi ustne. Oceniana będzie także aktywność ucznia na lekcji, prace domowe, udział w konkursach i olimpiadach.

a) odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego (maksymalnie 3 ostatnie lekcje)

b) krótkie formy pisemne" kartkówki" mogą obejmować materiał nauczania z 3 ostatnich lekcji( nie muszą być wcześniej zapowiadane).

c) sprawdziany z mapek ( podlegają takim samym zasadą co krótkie formy pisemne, bez możliwości ich poprawienia)

d) dłuższe formy pisemne obejmujące większą część materiału/dział lub kilka działów, sprawdziany lub dłuższe prace pisemne będą przeprowadzane w semestrze                                      ( minimum:1- 3 razy) w zależności od ilości godzin nauczania przedmiotu w danej klasie.

 • Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać z całą klasą, to powinien uczynić to w terminie uzgodnionym przez nauczyciela . Ponowne nie przystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.
 • Nauczyciel podaje termin pracy klasowej z tygodniowy wyprzedzeniem i stosownym zapisem w dzienniku.
 • Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.
 • Ocena niedostateczna z pracy klasowej może być poprawiona (jednokrotnie) przez ucznia w terminie dwóch tygodni od oddania pracy klasowej.
 • Ocena z odpowiedzi lub kartkówki nie podlega poprawie.
 • Kartkówki nie muszą zawierać zadań na ocenę celującą.
 • Aktywność ucznia może być oceniona i zaznaczona w dzienniku ( +). Zebranie przez ucznia określonej ilości (+), pozwala na otrzymanie cząstkowej oceny 5 .

3. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać przynajmniej 3 oceny ( w miarę możliwości z różnych form oceniania).

4. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen z dłuższych sprawdzianów pisemnych, a w przypadku oceny końcowej ( rocznej) również oceny semestralnej.

5. W ocenie prac pisemnych ustala się ocenę na następujących zasadach:

mniej niż 39% możliwych do zdobycia punktów ocena 1, 1+,

od 40 do 49% możliwych do zdobycia punktów ocena 2- , 2, 2+,

od 50 do 74 % możliwych do zdobycia punktów ocena 3-, 3, 3+,

od 75 do 89% możliwych do zdobycia punktów ocena 4-, 4, 4+,

od 90 do 99% możliwych do zdobycia punktów ocena 5-, 5, 5+

od 100% - ocena 6

6. Prace pisemne w zakresie rozszerzonym zawierać powinny także zadania, za rozwiązanie których uczeń, który uzyskał z pozostałych zadań oceną bardzo dobrą, może uzyskać ocenę celującą.                                                                                                                                          Prace na poziomie podstawowym mogą takich zadań nie zawierać.

7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą semestralną /roczną ocenę klasyfikacyjną Uczeń, który uzyska wysokie wyróżnienie w olimpiadzie/ konkursie przedmiotowym wysokie wyróżnienie w etapie pozaszkolnym może uzyskać ocenę celującą na koniec semestru/roku.                                                            

8. Jeżeli uczeń opuści ponad 50% zajęć edukacyjnych nie podlega klasyfikacji.  Niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub wniesieniu zastrzeżenia.                                                                               Podstawę ustalenia oceny semestralnej stanowią oceny cząstkowe.

Ocenę końcową ustala się na podstawie oceny śródrocznej za pierwszy semestr i ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w drugim semestrze nauki

Ustala się następujące kryteria stopni:

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 • posiadł wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne bez pomocy nauczyciela;
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności z niewielką pomocą nauczyciela;
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności z podstawy programowej, możliwe jest jednak kontynuowanie nauki na wyższym poziomie kształcenia,
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą nauczyciela;
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiające kształcenie na wyższym poziomie;
 • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań nawet o niewielkim stopniu trudności;

 

        

Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Licznik odwiedzin

Dzisiaj40
Wczoraj151
W ciągu tygodnia488
Razem1328206

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka
Żwirki i Wigury 3, Sieradz
Tel.  (43) 827 14 25;  501 192 842

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 008.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg