Chronologiczny zapis wydarzeń

  • Drukuj

1260 - Pierwsza wzmianka o szkole w Sieradzu.
1407 - Ustalono byt szkoły miejskiej.
1567 - Na wiecu zwołanym przez burmistrza społeczeństwo Sieradza
           opodatkowało się na rzecz utrzymania szkoły.
1625 - Informacja o istnieniu gimnazjum w Sieradzu.
1773 - Przypuszczalna data powstania Szkoły Wydziałowej, którą prowadzili
           Dominikanie.


1833 - "Ustawa tymczasowa" przekształca szkołę, powołując do życia
           rządową Szkołę Obwodową w Sieradzu.
1837 - Szkoła otrzymuje nazwę: Szkoła Powiatowa w Sieradzu.
1852 - Nowa nazwa szkoły: Szkoła Powiatowa Filologiczna w Sieradzu.
1869 - Zamknięcie szkoły rządowej.
1872 - Komitet złożony z Obywateli m. Sieradza powołuje do życia szkołę
           prywatną, którą częściowo subsydiują władze miejskie Miasta
           Sieradza.
1903 - Progimnazjum Filologiczne Męskie prowadzi Czesław Bagieński.
1907 - Prowadzenie szkoły przejmuje Polska Macierz Szkolna.
1907 - Zamknięcie szkoły, powstanie Zarządu Szkoły 4-klasowej męskiej
           w Sieradzu, który prowadzi szkołę nadal.
1915 - Szkoła zostaje przekształcona w 5-cioklasowe Koedukacyjne
           Gimnazjum Filologiczne.
1921 - Zawiązanie Komitetu Budowy Gimnazjum.
1922 - Szkoła przekształca się na pełną szkołę średnią pod nazwą Miejskie
           Gimnazjum Koedukacyjne w Sieradzu.
1925 - Pierwszy egzamin dojrzałości.
1926 - Oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ulicy Żwirki i Wigury.
1928 - Ponownie prowadzenie szkoły przejmuje Polska Macierz Szkolna.
1939 - Szkoła zostaje zamknięta przez okupanta. Rozstrzelano dyrektora
            Stefana Stawarza Szczyrzyckiego, nauczyciela Franciszka Piotrowicza
            i ucznia Jakuba Gałkę.
1945 - W czasie działań wojennych zostaje poważnie uszkodzony budynek
           szkolny.
1945 - Upaństwowienie szkoły. 15 marca uroczyste otwarcie pierwszego
           po przerwie wojennej roku szkolnego.
1947 - Uczniowie szkoły fundują sztandar szkolny.
1959 - Zostaje oddana do użytku nowa sala gimnastyczna.
1965 - Szkoła otrzymuje dyplom od Miejskiej Rady Narodowej "Zasłużony dla
           Miasta Sieradza".
1966 - Sztandar Przechodni SFOS przychodzi na własność szkoły wraz ze
           "Złotą Odznaką" SFOS.
1968 - Nadanie szkole imienia i oddania rozbudowanej szkoły.
1970 - Odznaczenie szkoły za "Zasługi dla rozwoju Ziemi Łódzkiej".
1973 - 11 grudnia delegacja szkoły uczestniczy w Zjeździe 49 najstarszych
           szkół w Polsce. Minister Oświaty i Wychowania nadał medal Komisji
           Edukacji Narodowej.
1978 - Powołanie Zespołu Szkół Nr 3 w skład którego weszło Liceum
           Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu i Centrum
           Kształcenia Ustawicznego.
1980 - Ufundowanie sztandaru i nadanie imienia "Bohaterów Września"
           szkolnemu szczepowi HSPS.
1980 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 35 rocznicy rozpoczęcia
           nauki po wojnie.
1985- Otrzymanie odznaki "Za Zasługi dla Województwa Sieradzkiego".
1986 - Odznaczenie szkoły pamiątkowym medalem z okazji 850-lecia Sieradza.
1986 - Przyznanie przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego
           im. S. Staszica w Lublinie, medalu pamiątkowego dla naszej szkoły.
1987 - Przyznanie przez Ligę Obrony Kraju medalu dla szkoły.
1990 - Uroczyste otwarcie Izby Tradycji Szkoły z okazji 40-lecia rozpoczęcia
           nauki po wojnie.
1991 - Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka stało się ponownie
           samodzielną jednostką oświatową.