I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz, tel. 43827-14-25

GodłoPowiat
Dzisiaj jest: 29 Listopada 2022    |    Imieniny obchodzą: Błażej, Walter, Fryderyk

Harmonogram wejść na egzaminy -2021

Harmonogram wejść na teren szkoły w czasie trwania egzaminów maturalnych

Proszę o bardzo uważne zapoznanie się z kolejnymi punktami harmonogramu!

I. Podczas egzaminów na poziomie podstawowym w dn. 4, 5, 6 maja 2021r.( j. polski, matematyka, język angielski) oraz egzaminie na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego w dn. 7 maja 2021r.

Każda z klas wchodzi na teren szkoły w 2 oddzielnych grupach wg następującego podziału:

O godzinie 8:25 - 1 grupa uczniów, to ci którzy mają numery w dzienniku od nr 1 – 15 danej klasy.

O godzinie 8:35 - 2 grupa uczniów, to ci, którzy mają numery w dzienniku od nr 16 do ostatniego w danej klasie oraz wszyscy absolwenci z poprzednich lat.

Ma to miejsce za pomocą następujących wejść do szkoły:

Klasa Numer/nazwa wejścia do szkoły Miejsce na pozostawienie swoich rzeczy Uwagi
3A Wejście główne od strony ul. Żwirki i Wigury (nr 1) sala 120  
3B Wejście schodami od strony dziedzińca (nr 3) szafki uczniowskie w boksie schody przy pokoju naucz.
3C Wejście od strony dziedzińca (nr 2) sala nr 10 wejście prowadzące bezpośrednio do szatni
3D Wejście do sali gimnastycznej od strony boiska (nr 5) sala gimnastyczna  
3E Wejście do sali gimnastycznej od strony ul. Żwirki i Wigury (nr 6) sala gimnastyczna  
absolwenci Wejście do sali gimnastycznej od strony ul. Żwirki i Wigury (nr 6) sala gimnastyczna  

 

II. Podczas egzaminów na poziomie rozszerzonym z :


 języka polskiego (10.05.2021r.) ,

matematyki (11.05.2021r.),

biologii (12.05.2021r.),

geografii (13.05.2021r.),

chemii (14.05.2021r.),

fizyki (18.05.2021r.)

Uczniowie wchodzą na teren szkoły w 2 grupach wg następującego podziału:

O godz. 8:25 - 1 grupa uczniów, którzy mają nazwiska zaczynające się na litery od „A” do „L”

O godz. 8:35 - 2 grupa uczniów, którzy mają nazwiska zaczynające się na litery od „Ł” do „Z”

Ma to miejsce za pomocą następujących wejść do szkoły:

Grupa Numer/nazwa wejścia do szkoły Miejsce na pozostawienie swoich rzeczy Uwagi
Grupa 1 Wejście główne od strony ul. Żwirki i Wigury (nr 1) szafki uczniowskie w boksie  
Grupa 2 Wejście od strony dziedzińca (nr 2) sala nr 10 Wejście prowadzące bezpośrednio do szatni

 

Uwaga! Absolwenci z wcześniejszych lat zostawiają rzeczy w sali nr 10 bez względu na wejście którym wchodzą.

 III. W czasie pozostałych egzaminów (nie wymienionych wyżej) przystępujący do nich wchodzą do szkoły jedynie wejściem głównym, zaś rzeczy pozostawiają w swoich szafkach lub w przypadku absolwentów z lat ubiegłych w sali nr 10. 

W przypadku egzaminu odbywającego się w godzinach popołudniowych uczniowie przychodzą o godz. 13.35

Procedury sanitarne - 2021

Procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
w roku szkolnym 2020/2021r. w czasie trwania pandemii wirusa SARS CoV-2

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Piszący egzamin, nauczyciel, obserwator oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły za wyjątkiem sytuacji w których dziecko wymaga pomocy np. przy przemieszczaniu się.
 5. Przy wejściu do szkoły i później przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce (zaleca się także używanie rękawiczek jednorazowych).
 6. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłączniepiszący egzamin maturalny; osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. nauczyciele nadzorujący, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu; inni pracownicy szkoły w tym odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę pomieszczeń itp.; pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 7. Sale egzaminacyjne należy przewietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, następnie mniej więcej w połowie trwania egzaminu (czas wietrzenia należy dostosować do warunków pogodowych ).
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia oraz spożywania posiłków za wyjątkiem osób, które zdają jednego dnia dwa egzaminy, wtedy mogą spożyć przyniesiony przez siebie posiłek w czasie przerwy między egzaminami.
 10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zachowują dystans 1,5m.
 11. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej.

§ 2

Wejście na teren szkoły i egzamin

 1. Uczniowie stawiają się na egzamin o godzinie podanej w ustalonym wcześniej harmonogramie i wchodzą wyznaczonym dla siebie wejściem.
 2. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (min. 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (należy bezwzględnie używać do tego celu maseczek). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających
 5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 6. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.
 7. Nauczyciele uczestniczący w przeprowadzeniu egzaminu podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany egzamin, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 8. W trakcie egzaminu maturalnego uczniowie nie mogą przebywać w sali podczas przerwy między poszczególnymi sesjami danego dnia ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, itp.
 10. Bezpośrednio przed egzaminem, w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonej toalety znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie swojej sali egzaminacyjnej. Toaleta będzie na bieżąco dezynfekowana.
 11. Uczniowie, którzy przynieśli na egzamin swoje rzeczy osobiste - kurtkę, plecak itp. pozostawiają je w wyznaczonych do tego miejscach o których zostali wcześniej poinformowani.
 12. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5metrowy odstęp w każdym kierunku.
 13. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, cyrkla, kalkulatora, itp . Nie wolno pożyczać przyborów od innych uczniów. W szczególnych przypadkach szkoła zapewni przybory, które zostaną wcześniej poddane dezynfekcji.
 14. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, tablic, zbiorów z wzorami z których może korzystać więcej niż jedna osoba należy każdorazowo koniecznie zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem korzystania z danej pomocy.
 15. Na czas trwania egzaminu maturalnego uczniowie będą korzystali z szafek odzieżowych w szatni szkolnej oraz z wyznaczonych tymczasowych miejsc w których będą mogli pozostawić odzież.
 16. Nadzorujący szatnie i tymczasowe miejsca do przechowywania odzieży są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką oraz stosowania rękawic jednorazowych.
 17. Uczniowie zostaną podzieleni (zgodnie z opracowanym harmonogramem) w taki sposób, by zminimalizować ich kontakt bezpośredni z innymi osobami.
 18. Nadzorujący szatnie i tymczasowe miejsca do pozostawienia odzieży będą czuwać nad zachowaniem ograniczonej liczby jednocześnie korzystających i dystansu pomiędzy uczniami

§ 3

Zasady postępowania po egzaminie

 1. Uczeń po zakończonym egzaminie powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa
  i dystans od innych uczniów (co najmniej 1,5 metrowa odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa) i po odebraniu rzeczy osobistych niezwłocznie opuścić szkołę wejściem, którym wchodził przed egzaminem, nie poruszając się poza wyznaczonym terenem.
 2. Zabrania się tworzenia zgromadzeń w szkole i przed szkołą (przed i po egzaminie). Ewentualnym wrażeniami po egzaminie uczniowie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i unikają spotkań w grupach.

§ 4

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Jeżeli uczeń będzie przejawiał niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem to będzie miał niezwłocznie przerwany egzamin maturalny i zostanie odizolowany od innych osób do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem odległości min. 2 m. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy powiadomić zespół ratownictwa medycznego. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego uczeń taki powinien on udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 2. Miejscem wyznaczonym do odizolowania osoby podejrzanej zakażeniem jest oznaczona izolatka.
 3. Salę, w której przebywał zdający, personel szkoły natychmiast wietrzy się i dezynfekuje.

§ 5

Dezynfekcja i utrzymanie porządku

 1. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
 2. Toalety należy dezynfekować na bieżąco – po każdym skorzystaniu przez zdających lub nauczyciela nadzorującego.
 3. Dezynfekować również należy:
 4. przybory piśmiennicze dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin;
 5. odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu próbnego z języka nowożytnego;
 6. w przypadku egzaminu z informatyki, dezynfekcji podlegają także myszy, klawiatury i blaty stanowisk przy których siedzieli zdający.

 

Instrukcje maturalne 2022

Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna

 

Komunikat dotyczący obowiązujących na egzaminie przyborów

 

Komunikat dotyczący egzaminu z informatyki

Harmonogram egzaminu 2022

Terminy egzaminów maturalnych w roku 2022

 

        

Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Licznik odwiedzin

Dzisiaj18
Wczoraj34
W ciągu tygodnia52
Razem1312558

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka
Żwirki i Wigury 3, Sieradz
Tel.  (43) 827 14 25;  501 192 842

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 008.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg